Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Politica de cunoaștere a clienților

Politica de cunoaștere a clienților pentru scop de prevenire a spălării banilor, de combatere a finanțării terorismului și de aplicare a sancțiunilor internaționale
 
(1) În vederea îndeplinirii reglementărilor autorităților 
competente, Obsidian Broker și Scala Assistance desfășoară o serie de inițiative pentru a se asigura că politicile și procedurile adoptate sunt respectate. În vederea respectării cerințelor legislative aplicabile, clienților noștri li se vor solicita documente justificative pentru anumite tranzacții ca parte a controlului permanent efectuat de fiecare în parte.
 
(2) Obsidian Broker și Scala Assistance au obligatia să examineze contextul și scopul tuturor tranzacțiilor complexe și care au valori neobișnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobișnuite de tranzacții care nu au scop economic, comercial sau legal evident. Constatările efectuate sunt consemnate în scris și vor fi disponibile la solicitarea autorităților si organismelor competente.
 
(3) Obsidian Broker și Scala Assistance pot solicita Clientului orice documente suplimentare pe care le consideră necesare în vederea respectării legislației în domeniul cunoașterii clientelei și/ sau a prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, de la caz la caz, în scopul de a verifica identitatea Clientului și a ultimului beneficiar real al acestuia, înainte de stabilirea relației de afaceri sau de propunerea de oferte, conform reglementarilor legale în vigoare, cum ar fi: (A) denumirea Clientului; (B) forma juridică; (C) sediul social și, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere și de gestiune a activității statutare, inclusiv țara de rezidență; (D) adresa de corespondență, dacă diferă de sediul social; (E) număr de telefon, fax, adresa de poștă electronică; (F) tipul și natura activității desfășurate; (G) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive și/sau  hotărârii organelor statutare, sunt investite cu competența de a conduce și de a reprezenta entitatea, precum și puterile acestora de angajare a entității; (H) structura acționariatului până la nivelul beneficiarului real sau informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real; (I) identitatea persoanei (identificare standard) care acționează în numele Clientului, precum și informații pentru a stabili dacă aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens; (J) țara de rezidență fiscală.
 
(4) Obsidian Broker și Scala Assistance au implementat măsuri de cunoaștere a clientelei ce se aplică nu numai tuturor clienților noi, ci și clienților existenți, în funcție de risc. Obsidian Broker și Scala Assistance aplică, în plus faţă de măsurile standard de cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse public sau cu clienţi ai căror beneficiari reali sunt persoane expuse public, inclusiv pentru o perioadă de cel puţin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcţie publică importantă.
 
(5) Obsidian Broker și Scala Assistance dispun pe lângă controale adecvate pentru prevenirea activităților de spălare a banilor și pentru combaterea finanțării terorismului, de proceduri de aplicare a sancțiunilor internaționale, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare.
 
(6) Obsidian Broker și Scala Assistance respectă toate programele de sancțiuni emise de România, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Statele Unite ale Americii. În acest sens, fiecare a adoptat o serie de politici și proceduri interne pentru a preveni implicarea în afaceri cu o serie de țări și regiuni, respectiv Iran, Cuba, Republica Democrată Coreea/Coreea de Nord, Sudan, Sudanul de Sud, Siria, Ucraina – Regiunea Crimeea și Sevastopol, Regiunea Transnistria din Republica Moldova. Având în vedere natura programelor de sancțiuni la care fiecare s-a aliniat, lista țărilor și regiunilor menționate anterior poate fi modificată fără nicio notificare prealabilă.
 
(7) Politicile și procedurile în vigoare au în vedere, printre altele, dezvoltarea continuă a măsurilor privind conformitatea și managementul riscurilor, monitorizarea permanentă a implementării politicilor și procedurilor, implementarea legislației aplicabile și a reglementărilor și celor mai bune practici din sectorul financiar pentru a reduce riscul ca  serviciile și produsele oferite să fie utilizate în scopul spălării banilor și/sau al finanțării terorismului, sau în scopul încălcării prevederilor care privesc aplicarea sancțiunilor internaționale.
 
(8) Obsidian Broker și Scala Assistance își rezervă dreptul de a înceta relația contractuală cu Clientul și, după caz, să dispună încetarea efectelor TCU în oricare din următoarele cazuri, automat și fără nici o notificare sau altă formalitate prealabilă:
a) nerespectarea prevederilor legale în vigoare;
b) în cazul în care, la efectuarea consultării RECOM de către Broker, Clientul apare ca fiind radiat din registrul comerțului iar (i) Clientul nu a notificat Brokerul privind existența hotărârii de radiere și a faptului că aceasta a fost atacată cu recurs în termenul prevăzut de lege sau (ii) deși Clientul a contestat hotărârea de radiere, aceasta a fost menținută în urma soluționării recursului.
c) alte cazuri prevăzute de lege;
d) în situația în care, în opinia Obsidian Broker și/sau Scala Assistance, Clientul prezintă risc reputațional.