Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Informații complete si corecte. Limitarea răspunderii

Informații complete si corecte. Limitarea răspunderii
 
(1) Clientul confirmă în mod expres că fiecare informație comunicată către Obsidian Broker și Scala Assistance prin mediul eletrocnic pe toată durata relației contractuale este corectă, completă și produce efecte depline și nu a fost modificată sau înlocuită la data completării, inițiale și/sau ulterioare, Clientul având obligația să notifice orice modificare aferentă datelor comunicate și înregistrate de acesta în vederea comercializării electronice a propduselor de asigurare oferite.
(2) Obsidian Broker și Scala Assistance nu poate încheia asigurări pentru și în numele Clientului.  Clientul decide cu ce asigurător va încheia asigurarea, iar apoi Brokerul va îndeplini orice act necesar pentru o bună administrare a asigurării achiziționate de Client prin intermediul paginii de web www.roviniete.ro.
(3) În nicio împrejurare, Obsidian Broker și Scala Assistance nu vor răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorului/ clientului sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către utilizator/ client sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.
(4) Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici Obsidian Broker și nici Scala Assistance nu pot fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest website. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest website.
(5) Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Obsidian Broker și Scala Assistance nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri.
(6) Clientul răspunde față de Obsidian Broker și Scala Assistance pentru orice pierdere suferită de aceasta, ca urmare a completării incorect și/sau incomplete pe pagina de web a datelor necesare cererii de ofertă, precum și la deschiderea unui cont de utilizator.
(7) Obsidian Broker și Scala Assistance nu își asuma nicio răspundere pentru pierderile suferite din cauza întârzierilor sau erorilor făcute de terțe parți (asiguratori, etc.) în executarea instrucțiunilor primite de la Obsidian Broker și Scala Assistance pe seama și/ sau la ordinul Clientului.
(8) Obsidian Broker și Scala Assistance vor răspunde doar pentru daunele cauzate direct Clientului și dovedite legal în limita de până la remunerația anuală primită de Obsidian Broker și Scala Assistance pentru serviciile prestate Clientului. Această limitare a răspunderii contractuale nu se aplică pentru prejudiciul material cauzat altuia printr-o faptă săvârșită cu intenție sau din culpă gravă conform art. 1.355 alin. (1) din Codul Civil.
(9) Obsidian Broker și Scala Assistance nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește consecințele întârzierilor și/sau pierderilor de documente (cum ar fi: asigurările achiziționate), și nici în ceea ce privește deteriorarea sau alte erori ce se pot produce în timpul transmiterii unor astfel de documente sau corespondențe, după caz.
(10) Clientul înțelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii unor schimbări excepționale a împrejurărilor care au stat la baza încheierii unui contract specific, independent de voința Brokerului/Asistentului, executarea obligațiilor sale în conformitate cu Documentația Contractuală să devină mai oneroasă din cauza creșterii costurilor executării acestora.
(11) În considerarea celor indicate în Clauza (10) din prezenta secțiune și în sensul Art. 1271 alin. (3) par. (c) din Codul Civil, Clientul este de acord să își asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurări, fiind ținut să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentele TCU, și după caz contractele specifice și Documentația Contractuală, independent de astfel de schimbări excepționale a împrejurărilor care au stat la baza încheierii acestora. Prin asumarea acestor riscuri, Clientul înțelege și acceptă faptul că nu va putea solicita unei instanțe de judecată adaptarea Contractului sau a Documentației Contractuale în general în cazul apariției unor împrejurări excepționale de natura celor indicate în Clauza (10) de mai sus.
 
(12) Oricare împuternicire, autorizare sau instrucțiune dată de Client către Obsidian Broker și Scala Assistance prin intermediul sau în legătura cu Documentația Contractuală se consideră a fi dată pe întreaga perioadă de timp a raporturilor contractuale dintre Broker, Asistent și Client. Prevederile Art. 2.015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de împuternicire, autorizare sau instrucțiune.