Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Informatii utile pentru transportatori


Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNAIR) aduce la cunostinta furnizorilor de bunuri divizibile si transportatorilor rutieri care utilizeaza vehicule pentru transportul acestor marfuri ca în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 749/06.11.2008 a fost publicata Hotarârea de Guvern nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe  drumurile publice din România.

În acest act normativ sunt prevazute obligatiile furnizorilor de bunuri divizibile, societatilor care transporta aceste bunuri si conducatorilor auto ai vehiculelor acestora, precum ?i sanc?iunile contraven?ionale aplicate pentru
nerespectarea acestor obligatii.


 

HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 28 octombrie 2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

EMITENT: GUVERNUL

Publicat în:  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008

 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) și ale art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articolul 1

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorcă ori remorcă tractată de acesta, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile;

b) masa totală a vehiculului - masa cumulată a autovehiculului și a semiremorcii ori remorcii tractate de acesta și a încărcăturii transportate;

c) masa totală maximă admisă în circulație - masele totale maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăți, ori materiale fluide sau semifluide provenite din:

– producția de metale feroase și neferoase;

– recuperarea fierului vechi;

– deșeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcții;

– exploatări forestiere sau depozite de material lemnos;

– abrogată

(la 17-07-2014, Liniuța a 5-a a lit. d) a art. 1 a fost abrogată de art. 8 din LEGEA nr. 108 din 10 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014. )

– exploatări miniere, de carieră sau balastieră;

– stații de betoane, mixturi asfaltice, aditivi și lianți în construcții, aflate pe teritoriul României și care sunt transportate cu vehiculele prevăzute la lit. a);

– exploatări agricole sau depozite de produse agricole.

(la 05-05-2019, Litera d) din Articolul 1 a fost completată de Articolul II din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 )

e) furnizori - operatori economici care distribuie, pe cale rutieră, bunuri divizibile cu vehiculele prevăzute la lit. a);

f) utilizatori - operatori de transport rutier și întreprinderi care au în proprietate sau care, după caz, pot deține și utiliza în baza unui alt drept real vehiculele prevăzute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile;

g) beneficiari - operatori economici care sunt destinatari ai bunurilor divizibile livrate pe cale rutieră cu vehiculele prevăzute la lit. a);

h) tichet de cântar - document eliberat în mod automat, în urma cântăririi, de instalațiile de cântărire a bunurilor divizibile și/sau a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor prevăzuți la lit. e).

(la 20-05-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

 

Articolul 2

(1) Obligațiile furnizorilor ale căror bunuri sunt distribuite folosind rețeaua de drumuri publice din România sunt următoarele:

a) să aibă în dotare, în punctele de încărcare a vehiculelor, instalații de cântărire a bunurilor divizibile și/sau a vehiculelor rutiere care să îndeplinească și să respecte condițiile prevăzute în anexa nr. 1;

b) să încarce vehiculele folosite pentru transportul bunurilor divizibile, astfel încât masa totală a vehiculului să nu depășească masa totală maximă admisă în circulație, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare;

c) să emită tichet de cântar pentru fiecare vehicul utilizat pentru distribuția rutieră a bunurilor divizibile, care pleacă din punctele proprii de încărcare;

d) să țină evidența tichetelor de cântar eliberate, precum și corespondența acestora cu evidențele contabile privind bunurile divizibile furnizate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare;

e) să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidența tichetelor de cântar eliberate, precum și corespondența acestora cu evidențele contabile privind bunurile divizibile furnizate;

f) să asigure condiții pentru curățarea roților vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public;

g) să nu permită părăsirea punctului de încărcare și accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora;

h) să suspende furnizarea, pe cale rutieră, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condițiile pentru cântărirea bunurilor divizibile și/sau a vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1):

a) punctele de intervenție proprii deschise de Administrația Națională «Apele Române», pentru lucrări de întreținere a albiilor cursurilor de apă, prin lucrări prevăzute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului;

b) punctele de intervenție proprii deschise de Administrația Națională «Apele Române» în perioada producerii inundațiilor sau poluării accidentale de mare amploare, considerate situații de urgență potrivit legii, cu informarea prealabilă a administratorului drumului;

c) exploatările utilizate de unitățile de gospodărire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamităților, inundațiilor sau poluării accidentale, considerate cazuri de forță majoră și care afectează căile de comunicații și telecomunicații, zone locuite și obiective de interes național, la solicitarea scrisă a acestora și numai cu acordul administratorului drumului public.

(la 20-05-2011, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

 

Articolul 3

Tichetul de cântar eliberat de instalațiile de cântărire va fi semnat și ștampilat de furnizor și va conține toate elementele de personalizare prevăzute în anexa nr. 2.

 

Articolul 4

Abrogat.

(la 20-05-2011, Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

 

Articolul 5

Obligațiile utilizatorului sunt următoarele:

a) să nu transporte pe rețeaua de drumuri publice din România, bunuri divizibile fără tichet de cântar eliberat de furnizor;

b) să nu transporte bunuri divizibile cu vehicule din dotarea cărora lipsește prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcție cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să împiedice deschiderea accidentală a obloanelor în cursul transportului și scurgerea bunurilor divizibile.

(la 20-05-2011, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

Articolul 5^1

Obligațiile beneficiarilor ce recepționează bunuri divizibile, distribuite folosind rețeaua de drumuri publice din România, sunt următoarele:

a) să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor fără tichet de cântar eliberat de furnizor sau cu depășiri ale masei totale maxime admise în circulație, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz;

b) să țină evidența tichetelor de cântar eliberate de furnizor, pentru bunurile divizibile recepționate, precum și corespondența acestora cu evidențele contabile privind bunurile divizibile recepționate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare;

c) să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidența tichetelor de cântar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepționate, precum și corespondența acestora cu evidențele contabile privind bunurile divizibile recepționate;

d) să asigure condiții pentru curățarea roților vehiculelor, înainte de ieșirea acestora pe drumul public.

(la 20-05-2011, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

 

Articolul 6

Obligațiile conducătorului auto sunt următoarele:

a) să dețină la bordul vehiculului și să prezinte organelor de control prevăzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului și tichetul de cântar;

b) să nu conducă pe drumurile publice vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora.

(la 20-05-2011, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

 

Articolul 7

La îndeplinirea obligațiilor care le revin potrivit prezentei hotărâri, furnizorii, utilizatorii și conducătorii auto vor avea în vedere respectarea legislației privind protecția mediului în vigoare.

 

Articolul 8

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) și ale art. 3, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată furnizorului;

b) încălcarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată utilizatorului;

c) încălcarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului;

d) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului.

(la 20-05-2011, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

(2) Abrogat.

(la 20-05-2011, Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

(3) În cazul în care la locul constatării contravenției nu se găsește un spațiu pentru imobilizarea vehiculului, acesta va fi îndrumat până la cel mai apropiat spațiu corespunzător, deplasarea urmând a se efectua pe cheltuiala contravenientului.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

b) polițiștii rutieri, în cazul în care își desfășoară activitățile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. a);

c) personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. împuternicit să efectueze controlul în punctele de trecere a frontierei de stat.

(la 12-01-2012, Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012. )

(5) Pentru identificarea furnizorilor și/sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier poate încheia protocoale de colaborare cu subunitățile Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, ale Administrației Naționale «Apele Române», ale Gărzii Naționale de Mediu sau cu alte instituții din subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor, după caz.

(la 12-01-2012, Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012. )

 

Articolul 9

(1) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 8 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Articolul 10

Abrogat.

(la 20-05-2011, Art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. )

 

Articolul 11

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Articolul 12

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 618/2004 și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare și semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

 

Articolul 13

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.