Bilgisayar vinyetlerin Romanya -
Calculator roviniete Romania

protectia-datelor-rca

 

NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. În calitate de operatori de date cu caracter personal, compania de brokeraj Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare SRL (Societatea) împreuna cu societățile de asigurare cu care avem încheiate acorduri separate privind prelucrarea acestor date, dar și cu asistentul nostru în brokeraj Scala Assistance SRL, urmărim în permanenţă şi ne asigurăm că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă întocmai principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular condițiile art.13 al Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (GDPR).

 

2. Împreună prelucrăm datele dvs. cu caracter personal care aveți calitate de potențial client asigurat/ client asigurat/ beneficiar/ contractant al unui contract de asigurare (de exemplu, RCA, CMR). RCA-ul este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://obsidianbroker.ro/politica-de-confidentialitate/ sau https://www.roviniete.ro/ro/info/politica-confidentialitate.

 

3. Societatea noastră are ca obiect principal de activitate distribuția de asigurări și deține toate autorizațiile necesare desfășurării acestei activități. Pentru verificarea înregistrării în registrele electronice ASF - RIP puteți accesa pagina  de web: https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania.

 

Date de identificare intermediar principal (companie de brokeraj/broker de asigurare)

 

Denumire: OBSIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL

Sediu social: Sos. Pipera nr. 4, etaj 2, 014255 București, sector 1

Nr. ONRC J40/8190/2019, CUI 41293315

Registrul Intermediarilor Principali nr. RIP-792/30.12.2019

Telefon: +40 21 7969 383; Email: office@obar.ro; www.obsidianbroker.ro; dpo@obar.ro; 

 

4. Asistentul nostru în brokeraj are ca obiect principal de activitate vânzarea online a rovinietelor prin crearea și administrarea site-ului www.roviniete.ro și deține toate autorizațiile necesare desfășurării acestei activități ca intermediar secundar. Polițele de asigurare RCA/CMR sunt emise în numele societăților de asigurare de catre Scala Assistance SRL, ca asistent in brokeraj al companiei de brokeraj Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare SRL.

 

Date de identificare asistent in brokeraj (in contract direct cu brokerul)

 

Denumire: SCALA ASSISTANCE SRL

Sediu social: str. Bucuresti nr.29/13, Cluj Napoca

REG.COM.: J12/3206/05

CUI: RO17929585

Jurnalul Asistenților: RAJ 516693

Telefon: 0732773773 Email: office@roviniete.ro

 

Date de identificare subasistent (angajat asistent in brokeraj PJ- Asistent in Brokeraj al Obsidian Broker)

RAF 51669

Nume/Prenume: Tira Florin angajat al Denumire: Scala Assistance SRL

Adresa:Decebal 69  Cluj Napoca

Telefon: 0732773773  Email: office@roviniete.ro

 

5. Prelucrarea datelor personale este în scop contractual, legal și interes legitim după cum se va putea observa în cele ce urmează. În calitate de operatori vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal constand în, dar fără a se limita la: date personale de identificare ale asiguratului, date privind contractantul și/sau beneficiarul poliței, dar și plătitorul poliței: nume, prenume, adresa, CNP, cetățenia, datele de contact (numărul de telefon și adresa de e-mail precizate de către persoana vizată), starea civilă, seria și numărul cărții de identitate, pașaportului și/sau permisului de conducere, semnătura olografă sau electronică digitală extinsă, date biometrice, după caz; date privind obiectul asigurării: informațiile privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, după caz, funcția/ocupația, hobby-uri, informațiile incluse în documentele care atestă dreptul de proprietate asupra bunului pentru care se solicită oferta de asigurare și în alte documente puse la dispoziție de către persoana vizată pentru evaluarea riscului; date financiare: informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse. De asemenea, în funcție de circumstanțele despre care veți fin informați în mod adecvat, vă vom procesa și datele cu caracter personal privind sănătatea: date privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicate colectate de la furnizorii de servicii medicate pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, precum și cele colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat); date cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorilor, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captata la utilizarea website-urilor și aplicațiile operatorilor, după caz).

 

6. Scopurile prelucrarii: Fiecare Operator prelucreaza datele cu caracter personal declarate, în scopul desfășurării contractului de asigurare, inclusiv pentru crearea de profiluri (pentru contractele de asigurare), precum și în scopul îndeplinirii unor obligații legale.

7. Pentru îndeplinirea scopului specificat sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea iniţierii/derulării unei relaţii contractuale, imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale incidente şi a realizării intereselor legitime ale operatorilor şi ale dumneavoastră. 

8. Temeiul prelucrării: Temeiul prelucrării este constituit din contractul de asigurare (daca detineți unul sau mai multe contracte de asigurare), precum și prevederile legale aplicabile (legislația specifică în domeniul asigurărilor, dar și cele de aplicabilitate generală) și interesul legitim al fiecărui Operator. Oferirea de servicii de asigurare și/sau reasigurare presupune desfășurarea unor activități precum subscriere (calcularea primelor de asigurare, luarea unei decizii cu privire la acceptarea clientelei, notificarea autorităților/ organelor competente cu privire la aspectele constatate în urma verificărilor efectuate de Operatori, scopuri actuariale), statistică.

 

9. Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul de asigurare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, fiecare Operator comunică aceste date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari precum:

a)       Pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau la solicitarea acestora, către: Autoritatea de Supraveghere Financiară (Sectorul Asigurări), ONPCSB, ANSPDCP, ANAF, instanțele de judecată, etc.

b)       Pentru activitatea de asigurare în principal către societățile de asigurare/reasigurare, entitățile afiliate a grupurilor fiecarui Operator, pentru scop de statisitici;

c)       Pentru activitatea de marketing al asigurărilor RCA, în principal către angajații fiecărui Operator;

d)       La solicitarea expresă: autoritatea judecatorească, autorități publice centrale și locale, poliție, notari, organizații de cercetare a pieței.

 Acest tip de comunicare este ocazională, în funcție de situație.

 

10. Categoriile de împuterniciți: 

Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și asigurându-ne prin intermediul contractului încheiat cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului GDPR. În plus, împuterniciții se supun prevederilor Regulamentului GDPR similar operatorilor (inclusiv în ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

De retinut: Folosirea împuterniciților este justificată de rațiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare și asigura tehnologia prin care Operatorul să-și poată îndeplini atribuțiile.

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților.

Lista împuterniciților o puteți accesa aici

Lista partenerilor catre care sunt comunicate date personale în scopuri comerciale este disponibila aici.

 

11. Transfer[1] in Uniunea Europeană. În scop legal și contractual, fiecare Operator poate transfera aceste date în Uniunea Europeană astfel:

a)       pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind cunoașterea clientei și în scopul prevenirii fraudelor;

b)       ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare și procesare a datelor referitoare la operațiunile de asigurare, reasigurare, analiză și raportare internă, mai exact pentru a avea un sistem de back-up (restaurare a datelor) al sistemului informatic, Uniunea Europeană fiind locul unde sunt găzduite serverele care conțin aceste informații.

 

12. În baza interesului legitim, în cazul în care ați încheiat contracte de asigurare și cu altă entitate din grupul fiecărui Operator va comunica modificarea datelor de identificare (nume și prenume, număr și serie CI, data eliberare și expirare CI, adresa legală) către respectiva entitate, în vederea actualizării și prelucrării în scop contractual a unor date exacte.

 

13. Datele sunt prelucrate avănd un temei legal și contractual și sunt necesare pentru evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despăgubirii, accesarea serviciilor asigurate și plățile aferente acestora.

 

14. Durata prelucrării: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală a poliței de asigurare până la expirarea obligațiilor contractuale și termenelor de arhivare.

 

15. Prelucrare date personale în scop de marketing și satisfacție client

 

(1) În măsura în care ați fost de acord, fiecare Operator și/sau partenerii acestora prelucrează în scop de marketing direct[2] și satisfacție client, inclusiv prin mijloace automate (sisteme, aplicații) și pentru crearea de profiluri[3], datele dvs. cu caracter personal precum: nume, prenume, data nașterii, adresa, CNP, statut marital, ocupație, domeniul ocupației, adresa e-mail, telefon mobil, date despre familie, date contractuale (precum frecvența plății).

 

(2) În cazul În care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea Operatorilor în sens contrar din partea dumneavoastră.

 

(3) Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele în scop de marketing direct, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenelor de arhivare. În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale aplicabile.

 

(4) Consimțământul poate fi retras oricând, în mod gratuit, printr-o notificare adresată Operatorilor la datele de contact menționate la începutul prezentei Note de informare. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul acordat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, sunteți informat(ă) că aveți dreptul să vă retrageți consimțămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la datele menționate mai sus, exceptând cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de asigurare în condițiile legii aplicabile.

 

(5) Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să îngreuneze, chiar împiedice executarea obligațiilor legale. În acest caz Societatea noastră și personalul angajat suntem exonerați de orice răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați responsabilului de protectia datelor cu caracter personal, cu o cerere scrisă, datată și semnată

a) pentru Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare SRL la adresa de e-mail: dpo@obar.ro, sau la adresa de corespondență: Sos. Pipera nr. 4, etaj 2, 014255  București, sector 1 sau

b) pentru Scala Assisntance SRL la adresa de e-mail: DPO@roviniete.ro, sau la adresa de corespondență: Strada Decebal 69, Cluj- Napoca

c) pentru societățile de asigurare la datele de contact precizate in condițiile asigurării contractate

d) direct la autoritațile competente ANSPDCP sau ASF la datele de contact de pe paginile lor de internet: https://www.dataprotection.ro/ sau https://asfromania.ro/.

 

Operatorul poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informaţi cât mai curând posibil.

 

16. Gestionarea și securitatea datelor

 

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele acceptate la scara largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, și numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Operatorii vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

 

17. Generalități

 

Detalii despre cum asigurătorii vă prelucrează datele cu caracter personal, le puteți găsi în condițiile aferente polițelor de asigurare contractate și în documentele de informare privind produsul de asigurare (IPID) care se regăsesc pe site-ul www.obsdianbroker.ro la secţiunea .....

 

Prin continuare declar că am fost informat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

[1] Desi notiunea consacrata este cea de “transfer” datele personale nu sunt instrainate, neglijate, transmise in mod necontrolat catre niste terte parti; acest transfer este mai degraba o gazduire pe servere (intrucat cele din UE se refera la sisteme informatice) a datelor dumneavoastra personale. Acest transfer se notifica pentru transparentizarea relatiei, dar este inclus in scopul derularii contractului, neputand fi separat de acesta

[2] Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.

[3] „creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica